സുജീഷ്

1992 ജുലൈ 21 ന് വയനാട് ജില്ലയിലെ മീനങ്ങാ‍ടി ജനനം. വയനാട് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് എന്നീ ജില്ലകളിലെ വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളീല്‍ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം. ഇപ്പോള്‍ കോഴിക്കോട് താമസിക്കുന്നു.
ബ്ലോഗ് : ജിപ്സി കഫെ
ഫോണ്‍ : +91 9037848315